Status prawny - BIP - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu utworzony został na podstawie:

- art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 98 poz. 817 i Nr 85, poz. 716)

oraz

- Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu (z późn. zm.).

Zadania Ośrodka, strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, określa Statut Ośrodka stanowiący załącznik do zarządzenia.

Ośrodek powstał na bazie znoszonych, w wyniku reorganizacji, jednostek – Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej oraz Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG. Decyzja o lokalizacji ośrodka w południowo-zachodniej części Polski zapadła dzięki staraniom władz administracyjnych, samorządowych, komendantów Łużyckiego Oddziału SG i Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG, związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz przychylności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendy Głównej Straży Granicznej.

Przystąpienie Polski do Strefy Schengen i zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej wymogło dostosowanie struktur Straży Granicznej do nowej rzeczywistości. Zatwierdzona przez Komendanta Głównego SG „Koncepcja funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015” zakłada trzystopniowy  proces reorganizacji struktur. Pierwszy etap przebiegał na granicy zachodniej. W myśl koncepcji do końca 2009 roku administrację odcinka zachodniego przejął Nadodrzański Oddział SG, w skład którego weszły placówki SG  znoszonych jednostek – Łużyckiego oraz Pomorskiego Oddziału SG. Jednocześnie wychodząc naprzeciw nowym potrzebom szkoleniowym Straży Granicznej powstała koncepcja utworzenia ośrodka szkolenia. Głównym kierunkiem działalności Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu jest kształcenie funkcjonariuszy pionu postępowań w sprawach cudzoziemców oraz przewodników psów służbowych SG.

Ośrodkiem kieruje komendant przy pomocy dwóch zastępców: właściwego w sprawach dydaktycznych i logistycznych oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zadania dydaktyczne, przy współdziałaniu z komórkami logistycznymi, zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, realizują: Zakład do spraw Cudzoziemców, Zakład Kynologii, Zakład Zabezpieczenia Działań, Zakład Ogólnozawodowy, Zakład Organizacji Dydaktyki.

Metryczka

Data publikacji 13.06.2011
Data modyfikacji 30.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Ziała
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Ziała WP
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Ziała
do góry